thực trạng vận tải đường bộ Việt Nam

Công ty vận tải, Vận tải Bắc Nam, Vận tải Dũng Cường, Chuyển hàng vào HCM